Beschikbare cursussen

Tijdens dit laatste blok van het examenjaar richten we ons op activistisch scepticisme. Activistisch scepticisme draait om verzet tegen pseudowetenschappelijke manieren van denken. Vandaar dat er veel aandacht is voor de vraag wat wetenschap eigenlijk is en hoe belangrijk wetenschap zou moeten zijn.

Dit blok gaat over epistemologisch scepticisme, twijfel aan de mogelijkheid om kennis te krijgen van onder meer de buitenwereld. Het gaat hierbij niet om het bestaan van de buitenwereld, maar om de vraag of we er iets van te weten kunnen komen. Ook komt het conceptueel scepticisme aan bod. Tijdens dit deel van het blok gaan we ons afvragen wat we eigenlijk zeker weten over andere geesten en of we dergelijke geesten wel echt kunnen begrijpen.

We gaan ons meteen bezig houden met het examenthema, scepticisme. We beginnen met een algemene inleiding in de verschillende soorten scepticisme die er zijn. Daarna gaan we ons verder verdiepen in het metafysisch scepticisme.

Tijdens dit laatste blok van het examenjaar gaan we verder met onze zoektocht naar het zelf. Authenticiteit en autonomie komen uitgebreid aan bod. Daarnaast stellen we vraagtekens bij de verhouding tussen techniek en het zelf.

We gaan in dit blok verder met de vraag waar het zelf is. Ook komen er twee nieuwe vragen aan bod. De eerste vraag is hoe je jezelf kent en de tweede vraag is hoe je jezelf bent.

We beginnen dit blok met een paar lessen over de vraag wat zekere kennis is, en hoe we deze kunnen krijgen. Daarna gaan we verder met het eindexamenthema: het zelf. Daarbij stellen we eerst de vragen hoe je jezelf blijft en waar jezelf is. We passen de stof toe op een lastige kwestie: euthanasie bij mensen met dementie.

Voor het maken van een goed profielwerkstuk (PWS) bij filosofie moet je in staat zijn om relatief zelfstandig onderzoek te verrichten naar een filosofisch thema. Tijdens dit blok bereiden we het schrijven van een PWS bij filosofie voor. We doen dit door aandacht te besteden aan de algemene vaardigheden die je nodig hebt om een PWS te schrijven, maar ook aan specifieke filosofische onderzoeksvaardigheden. Het eindresultaat is een onderzoeksvoorstel voor een PWS bij filosofie.

In dit blok gaat het om twee soorten vrije wil, vrije wil als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid en vrije wil als bewuste aansturing. Vrije wil als morele heeft alles te maken met het dagelijkse leven waarin we mensen verantwoordelijk houden voor hun (goede en slechte) daden. Hiervoor lijkt enige vrijheid nodig, maar hebben mensen deze wel? Vrije wil als bewuste aansturing gaat om de verhouding tussen lichaam en geest en herhaalt daarmee enige belangrijke punten uit het eerdere blok over wijsgerige antropologie.

Deze cursus gaat over allerlei filosofische vragen rondom wetenschap. Aan bod komen: het onderscheid tussen wetenschappelijke en niet wetenschappelijke kennis, verschillende manieren om wetenschappelijke kennis te vergaren, de verhoudingen tussen verschillende wetenschappen en de (maatschappelijke) waarde van wetenschappelijke kennis. Door het volgen van deze cursus zou je in staat moeten zijn om je kritischer te verhouden tot de grote rol die de verschillende wetenschappen in onze samenleving spelen.

Kennisleer gaat over de vragen rondom kennis, zoals wat kennis is, of we kennis kunnen verkrijgen en op welke wijze dit kan. Hierbij kijken we onder meer naar: het bestaan van universalia, zoals paardheid en taartheid, het bestaan van een werkelijkheid onafhankelijk van kennende subjecten, of de zintuigen of het verstand de beste bron van onze overtuigingen is en wat wij direct waarnemen, iets in onze geest of erbuiten.

Naar school gaan is verplicht, maar jij hebt nooit iets te zeggen gehad over deze verplichting. Als je je er echter niet aan houdt, dan krijg je uiteindelijk met de leerplichtambtenaar te maken en volgen er boetes. Is dit een vorm van slavernij waarbij je gedwongen wordt te leren om later nuttig werkvee voor de samenleving te zijn; is het misschien heel aardig van de overheid dat ze je beschermt tegen lakse ouders of verzorgers; of is het heel iets anders? Sociale filosofie gaat over dit soort vragen, die te maken hebben met de mens als deel van een samenleving met een overheid.

Misschien is de belangrijkste vraag binnen de filosofie wel de vraag naar het goede leven. In de ethiek gaat het om die vraag: Wat is het goede leven? Door de filosofische antwoorden op deze vraag te behandelen wordt jouw leven helaas niet ineens beter. Wel krijg je er nieuwe perspectieven door die je in kan zetten wanneer je huidige manier van leven even niet meer lijkt te kloppen. Wil je je smartphone bijvoorbeeld wat vaker weg kunnen leggen? Dan helpt het om met Aristoteles de deugd van de matigheid te bestuderen. Wil je meer doen voor je medemens? Verdiep je dan in het utilisme van Peter Singer.

In dit blok gaat het om twee zaken. We gaan verder met het maken van redeneerschema's zodat we onze redeneringen in een schema echt af kunnen maken. Ten tweede gaat het in dit blok om filosofische vragen over de mens, over de wijsgerige antropologie dus. We willen dan weten hoe lichamelijkheid en biologie ons leven beëinvloeden, hoe wij weten of andere mensen en een geest hebben en of wij vrije wezens zijn.

In dit blok gaat het om twee zaken. Allereerst beginnen we door het maken van redeneerschema's met het verbeteren van één van onze belangrijkste filosofische vermogens: het vermogen om goed te redeneren.Ten tweede gaat het in dit blok om filosofische vragen over de mens, over de wijsgerige antropologie dus. We willen dan weten of de menselijke geest los van een lichaam kan bestaan, wat de rol van emoties in ons leven moet zijn en hoe je dezelde persoon kunt blijven.

In deze cursus gaat het erom duidelijk te krijgen wat wetenschap is en wat niet. Dit doet ertoe omdat we in onze samenleving veel overlaten aan wetenschap. Bedenk maar eens hoeveel discussies ophouden op het moment dat iemand beweert dat iets wetenschappelijk bewezen is. Tegelijkertijd zijn er ook groepen mensen die juist weinig geloven van wat de wetenschap ontdekt, denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die zich tegen vaccinatie verzetten. Ook over deze groep laten we ons filosofische licht schijnen.

In deze cursus gaat het om diverse vragen omtrent democratie. Kunnen gewone mensen eigenlijk wel hun leiders kiezen of hebben zij daarvoor de capaciteiten niet. Als die leiders eenmaal gekozen zijn worden de mensen dan beter van democratie of juist slechter? Is het niet veel te lastig om beleid te maken in een democratie met alle verschillende opvattingen in hedendaagse democratische samenlevingen?